Objavljeni prispevki

 

Številnim ljudem po vsem svetu so aktivnosti Brain Gym® spremenile življenje. To potrjujejo rezultati aplikativnih in znanstvenih raziskav - Research report na spletni strani http://www.braingym.org/research.  V poročilu so predstavljeni rezultati učinkov aktivnosti na različnih področjih življenja: učenje, šport, delo.

 

Tudi v našem prostoru je bilo objavljenih nekaj prispevkov:

Leb, N. (2005). Vpliv Brain gym® aktivnosti na kratkoročni spomin in počutje otrok.   Pedagoška fakulteta Ljubljana. Diplomsko delo. Mentorica  dr. Majda Končar.  

Končar Majda (2007). Predgovor v prevodu knjige Paula Dennisona Brain Gym for Bussines v hrvaški jezik – Brain Gym u poslu, Ostvarenje, Buševec. Več…

Končar, M. (2004). Brain Gym – 1. del. Interno gradivo. Pedagoška fakulteta v Ljubljani. Gradivo za seminar. 34 strani, 8 str. prilog.

Končar, M. 2004).  Prevod:  Dennison, P. (1989). Brain Gym® Handbook. The Student Guide to Brain Gym. (Brain Gym – 2. del. Interno gradivo. Pedagoška fakulteta v Ljubljani. Gradivo za seminar. 53 strani).

Končar, M. (2003).  Brain Gym (uvodno predavanje in delavnica) XI. defektološki izobraževalni dnevi. Rogla, 22. 5. – 24. 5. 2003. Objavljeno: Brain Gym: vzpodbujanje senzomotorične integracije preko treh dimenzij gibanja. Defektologica Slovenica. Ljubljana. September, 2003. Vol. 11. Št. 2. Str. 25 – 33. ISSN 1318-1076. UDK 616 8-056.2:376.2/4 (del revije: Strokovni in pregledni članki). Več…

Končar, M. (2002).  Vzpodbujanje senzomotoričnega razvoja preko treh dimenzij gibanja = Stimulation of Sensomotor Development via Three Dimensions of movement. V: Pišot, R. (ur.), Štemberger, V, (ur.), Krpač, F. (ur.), Filipčič, T. (ur.): Otrok v gibanju = Child in motion. Zbornik referatov: Proceedings.  2. mednarodni znanstveni in strokovni posvet: 2nd International Science and expert Symposium. Kranjska gora, Slovenija, oktober, 2002. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Ljubljana, 2002. Str. 490 – 494. 

Končar, M. (2002).  Brain Gym: A part of Educational kinesiology = Vježbanje mozga: dio edukacijske kineziologije. V: Art and science in life potential development: book of abstracts. Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala: Knjiga sažetaka. Hvar, 27. – 31. 5.2002: Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska udruga za psihosocialnu onkologiju, 2002. Str. 11-12.

Korošec, S. (2006).  Uporaba metode Brain Gym® pri otroku z lažjo motnjo v duševnem razvoju in z znaki avtizma. Pedagoška fakulteta Ljubljana. Diplomsko delo. Mentorica  dr. Majda Končar.  

Vidgaj, A. (2004). Vključitev Brain Gym® aktivnosti v delo z otroki z motnjami v duševnem razvoju. Defektologica Slovenica. Ljubljana. September, 2004. Vol. 12. Št. 2. Str. 68– 72. ISSN 1318-1076. UDK 616 8-056.2:376.2/4

Vilfan, M. (2009). THE USE OF BRAIN GYM® AS A SUPPORT METHOD IN TEACHING IN A SPECIAL SCHOOL CLASS FOR PUPILS WITH LANGUAGE DISORDERS AND ASD (Autism Spectrum Disorders), 7th CPLOL congress 2009, Speech-language therapy in Europe: sharing good clinical practice
Ljubljana. Več...

Rupar, T. (2011).  Brain Gym kot program pomoči otrokom s težavami na področju pozornosti in s hiperaktivnostjo. V: Žunko Vogrinc, S. (2011). Otroci s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo: Kako z njimi vzpostavimo dober odnos in jim učinkovito pomagamo. Svetovalni center za otroke mladostnike in starše Maribor.